Noise Absorption Room

โครงการ การติดตั้งระบบ Noise Absorption Room ให้กับบริษัท LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd กับอีกหนึ่งความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์