Noise Absorption Room

โครงการ การติดตั้งระบบ Noise Absorption Room ให้กับบริษัท Kasetsart university กับอีกหนึ่งความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์