Sound Level Meter

For Occupational Safety Health: Ministerial regulation on the prescribing of standard for administration and management of For Occupational Safety, Health and environment B.E. 2549 (A.D.2006). SP Sonic is offer about new technology and innovation for analysis and solve problem. The products meet with worldwide standards and calibration certificates.  The Comprehensive and appropriate use for Industrial, Education and consulting

ในการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  SP Sonic ขอเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สำหรับการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลกที่มีมาตรฐานและใบรับรองการสอบเทียบ เครื่องมือที่ครอบคลุมต่อการใช้งานทุกด้านและเหมาะสมต่อการใช้ทั้งงานใน โรงงานอุตสาหกรรม การเรียนการสอน รวมไปถึงด้านที่ปรึกษา

Piccolo - II

Professional Integrating SLM Class 2 and Data logger

BSWA308/BSWA309

New BSWA308/BSWA309 Octave Sound Level Meter