Acoustic Camera

โครงการ การติดตั้งระบบ Acoustic Camera ให้กับบริษัท Kasetsart University กับอีกหนึ่งความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์...........